Отговорност

Съдържащите се на сайта материали не представляват покана или предлагане от страна на „Сожелиз България” ЕООД, респективно неговите клонове в страната, за предоставяне на каквито и да било услуги или продукти, в това число финансови и кредитни услуги и продукти, предложения за покупка или продажба на стоки и/или продукти на лизинг.
Въпреки, че при изготвянето на информацията, която се съдържа на този сайт, се полага разумна грижа, все пак тази информация не е предназначена да послужи за сключване на сделки било то със „Сожелиз България” ЕООД, респективно неговите клонове в страната, било то с което и да е друго лице.
„Сожелиз България” ЕООД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на тези страници, в това число за действия и/или резултата от действия, извършени във връзка с и/или на основание съдържанието на тези страници, както и за актуалността, точността и интерпретацията на информацията, публикувана на тях. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на „Сожелиз България” ЕООД, описани в този сайт, вие следва да се свържете с представител на „Сожелиз България” ЕООД и да поискате информация дали продуктът или услугата се предлагат, кави са разумните, респективно необходимите действия, които трябва да предприемете като подготовка за кандидатстване за одобряването Ви като потенциален клиент за някой от продуктите, както и относно договорните условия и предвидените такси.
Предлагането на продуктите и услугите, описани тук, е териториално ограничено. „Сожелиз България” ЕООД няма да предоставя услугите, описани тук, ако това съставлява нарушение на българското законодателство, на националният закон на клиента или друг приложим закон.
Отговорността да се увери, че съгласно закона на юрисдикцията, от която е осъществен достъпът до този сайт, това не съставлява нарушение, се носи изцяло от читателя.
„Сожелиз България” ЕООД е създадено съгласно законите на Република България и упражнява дейността си съгласно тях.
Адрес на управление: София, булевард „Александър Стамболийски” №73
Управител: Михаил Комитски и Борислав Петков